Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 11-2018

1. Prace projektowe i Roboty drogowe

 • Prowadzono prace nad analizą rozwiązań projektowych w zakresie MOP-ów dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym odcinka 1 i 2.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (odwodnienie, linie rozgraniczające, ogrodzenia).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.
 • Uzupełniano materiały dotyczące rozwiązania funkcjonalności odcinka 1, uwzględniając uwagi Zamawiającego.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera i Zamawiającego Projektu Stałej Organizacji Ruchu i materiałów do audytu BRD dla odcinka 2.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera materiałów do audytu BRD dla odcinka 1.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera rozwiązania dla zapewnienia
 • funkcjonalności odcinka 1.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera i uwagach Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Wprowadzano zmiany na MOP po uwagach Zamawiającego.
 • Wprowadzono zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie.
 • Analizowano możliwość wykonania drogi dojazdowej na odcinku 2, zgodnej z MPZP miasta Gdyni, po spotkaniu w ZDIZ Gdynia.
 • Prowadzono prace projektowe związane z wykonaniem analizy podłączenia Trasy Chwaszczyńskiej do istniejącego układu drogowego (do drogi nr 20 i drogi wojewódzkiej nr 218).

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

2. Prace projektowe i Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

3. Prace projektowe i Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (oświetlenie węzła Gdynia Wielki Kack, ul. Chwaszczyńska).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.
 • Wprowadzono zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie.

Branża teletechniczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (kanał technologiczny wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.

Branża sanitarna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (sieci ciepłownicze, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.
 • Wprowadzono zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie. Wprowadzano poprawki po uwagach do operatu wodnoprawnego.

Branża melioracyjna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (kanał melioracyjny pod trasą Chwaszczyńską).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi napowyższe uwagi.

Branża geotechniczna:

•    Prowadzono prace nad aktualizacją zestawienia wzmocnień podłoża gruntowego dla odcinka 1 (lokalizacja, powierzchnia, miąższość, parametry gruntów i poziomy wody gruntowej).

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (rozbiórki budynków).
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi na  powyższe uwagi.
 • Wprowadzano zmiany dla odcinka 1 (zmiana lokalizacji budynku toalet na MOP).

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- prace zakończone, pomiary uzupełniające w zakresach dodatkowych

 1. PODGiK Kartuzy:

- prace zakończone

 1. PODGiK Gdynia:

- prace zakończone

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 :
-złożenie dokumentacji do PODGiK w zakresie wznowienia/ustalenia granic
istniejących
- złożenie dokumentacji technicznej wraz z mapami z projektem podziału dla obrębów : Szemud, Kamień, Kieleńska Huta,

- dla pozostałych obrębów w trwa kompletowanie i opracowanie dokumentacji wynikające ze zmian w przebiegu linii rozgraniczających,

- po zmianach LR – dodatkowe terminy okazań w terenie – 30.11.2018 r.,

- przekazano opracowane linie rozgraniczające do zatwierdzeniaprzez Inżyniera iZamawiającego,

- wprowadzano operat techniczny do zasobu PODGiK w zakresie istniejących granic– obręb Dobrzewino

- przekazano dokumentację techniczna w zakresie istniejących granic – po przeprowadzeniu ostatnich okazań, związanych ze zmianą linii rozgraniczających

- przekazano dokumentację techniczną dotyczącą map z projektem podziału – dla pozostałych obrębów

- wstępne opracowanie zestawień – stanowiących załącznik do decyzji ZRiD

Odcinek 2 :
-  prace terenowe i kameralne, oczekiwanie na ostateczna LR

- przekazano opracowane linie rozgraniczające do zatwierdzenia  przez Inżyniera i Zamawiającego

Geologia:

Prowadzono prace związane z badaniami geologicznymi:

 • Wykonano 448m odwiertów i 19.3m sondowań,
 • Wykonano 727.6m odwiertów i 345.2m sondowań,
 • Wykonano 576.1m odwiertów, 25mb sondowań CPTu oraz 39mb sondy DPL.

 

4. Ochrona środowiska

•    Prowadzono prace związane z usunięciem kolizji projektowanej zieleni z projektowanym uzbrojeniem na odcinku 1 i 2.

•    Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2.

•    Wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

 

5. Działania informacyjno – promocyjne

Wykonawca nie prowadził działań informacyjno-promocyjnych.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl