Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 27

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano odpowiedzi na uwagi do PW ekranów pochłaniających oraz ekranów odbijających dla odc.1 i 2. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do zatwierdzenia PSOR
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad KNA; na odcinku 2 trwała analiza konieczności dodatkowego odwodnienia przy ul. Starochwaszczyńskiej. Przygotowywano korektę projektu sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej do uzgodnienia przez Gestorów.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/6c oraz VI/6g. Opiniowano trasy przyłączy kablowych.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - prowadzono prace nad KNA.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna:     
         0+200                     wykop
         0+350                     nasyp
         4+400 - 4+600        Nasyp przeciążeniowy
         7+600 - 7+800         podbudowa zasadnicza
         12+950 - 13+030    nasyp przeciążeniowy
         13+650                    nasyp
         7+600 - 7+740         ścieki ślizgowe
         0+000 - 0+130         podbudowa zasadnicza
        1+400 - 1+420          podbudowa pomocnicza
        1+400 - 1+420          podbudowa zasadnicza
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
         DG 4-8                     podbudowa zasadnicza
         DD 11+460L            podbudowa zasadnicza

Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack:
              RD L2                  podbudowa zasadnicza
              RD L2                  Wykop
- w. Chwaszczyno:
     W CH L3 0+000 - 0+400    podbudowa zasadnicza
     W CH L2 1+050 - 1+240    podbudowa zasadnicza
     W CH L2 1+240   1+412    Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm
     W CH L3 0+000 - 0+400    ścieki ślizgowe
     W CH L5                             cieki ślizgowe
- Trasa Chwaszczyńska:
     2+800 - 3+100    wykop
     0+700 - 0+800    WUP
     1+100 - 1+420    rozbiórka nawierzchni
     1+570 - 1+660    Warstwa mrozoochronna
     1+570 - 1+660    Podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm
- Trasa Główna:
      13+770 - 13+930    WUP
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne:
       Rdestowa-krzemowa    podbudowa zasadnicza
       RD L2                           podbudowa zasadnicza
       RD L2                            Wykop
       DL 06 Lipowa               Wykop
       DL 06 Lipowa               Nasyp
- ZOT:
       319+800 - 320+000    WUP

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - Zbrojenie płyt przejściowych; Betonowanie płyt przejściowych
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - montaż desek gzymsowych; betonowanie kap chodnikowych
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - montaż wpustów i sączków; Przygotowanie korpusów do izolacji P1 i P3
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - Montaż łożysk JL + JP; Zasypki
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - Zbrojenie kap na skrzydłach
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - montaż wpustów i sączków; zasypki
• MS-81 (km 7+792) (ok.ul.Jeziornej, Koleczkowo) - Zbrojenie kap JL;
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- Betonowanie płyt przejściowych;
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - Zbrojenie skrzydła P1L;
• PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - Zasypki
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - Zasypki
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - Poprzecznica P1 zbrojenie + deskowanie; P3 ciosy podłożyskowe
• WD-92 (km 0+144 Tr.K.) - Szalowanie i zbrojenie ustroju; Zbrojenie+ deskowanie fundamentu MOP5
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P; Betonowanie skrzydła P1P; Zbrojenie i szalowanie ustroju JP
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zasypka powyżej drenażu; montaż dylatacji modułowych; betonowanie podwalin P1P P2L
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypka powyżej drenażu
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - Zasypki
• WD-102 (km 320+425 ZOT) - Zbrojenie kap chodnikowych ZRP; montaż kotew talerzowych; ustawianie krawężników na ustroju
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - Przygotowanie kap chodnikowych do przygotowania nawierzchni; Układanie asfaltu lanego ZRP
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - Wykonanie izolacji nawierzchni na kapach chodnikowych
• WS-105 (km 320+769 ZOT) - Zasypka ZRP
• WD-106 (km 321+127 ZOT) - betonowanie kap chodnikowych
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace w rejonie MOP (KD oraz kanalizacja sanitarna). Dodatkowo trwały prace nad kanalizacją wodociągową w km 3+377 (PW-5), km 3+763 (PW-6) oraz w km 8+300 (PW-9). Kontynuowano prace nad wykonywaniem wpustów i przykanalików, montaż pierścieni odciążających i pokryw.  Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-76 oraz KD-26, KD-29 (ul. Chwaszczyńska), KD-80 ( w rejonie ul.Żródlo Marii), KD-91 (ul.Polna) oraz w ciągu ul.Nowej Rdestowej  (KD-85); prowadzono prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Rdestowa). Kontynuowano prace na sieci wodociągowej PW-15 (ul.Chwaszczyńska oraz ZOT). Prowadzono roboty na sieci ciepłowniczej PSC-4a (rejon Polifarb).
Branża elektroenergetyczna - trwała budowa kabli oświetleniowych na w. Koleczkowo. Na odcinku 2 trwał montaż urządzeń w podstacjach trakcyjnych
Branża melioracyjna - wykonywano drenaż w rejonie MOP. Trwało umocnienie rowu w km 3+300
Branża ogólnobudowlana - na odcinku 1 trwały prace nad stawieniem ścian i zasypek fundamentów dla budynków MOP (prawy i lewy)
Ekrany - na odcinku 1 i 2  trwał montaż słupów wraz z wykonaniem głowicy oraz fundamenty dla ekranów 12P, 13P, 25L, 30P, 31P.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl