Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 12-2018

Prace projektowe i Roboty drogowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym odcinka 1 i 2.
 • Wprowadzano zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera i Zamawiającego Projektu Stałej Organizacji Ruchu i materiałów do audytu BRD dla odcinków 1 i 2.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera i uwagach Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Prowadzono prace projektowe związane z wykonaniem analizy podłączenia Trasy Chwaszczyńskiej do istniejącego układu drogowego (do drogi nr 20 i drogi wojewódzkiej nr 218).
 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Wprowadzano poprawki po uwagach ZDiZ Gdynia dla odcinka 2.
 • Przekazano operat wodnoprawny dla odcinka 2 Inżynierowi i Zamawiającemu do weryfikacji.
 • Wprowadzano poprawki po uwagach ZDiZ Gdynia dla odcinka 2. Projekt ponownie złożono w ZDiZ Gdynia w celu uzgodnienia branży drogowej.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Przekazano materiały do ZRID wraz z Projektem Budowlanym dla odcinka 1 do Inżyniera oraz Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla pasów włączeń i wyłączeń do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 • Prowadzono prace na odcinku 2 związane z synchronizacją Trasy Chwaszczyńskiej na styku z projektowaną ulicą Chwaszczyńską w ramach odrębnego opracowania ( w okolicy ulicy Górniczej).
 • Analiza możliwości dojazdu do poszerzonych rowów bezodpływowych na odcinku 1 i 2.
 • Opracowywano koncepcję usunięcia kolizji bramownic KSPO i przekazano do Inżyniera i Zamawiającego.
 • Uwzględniano uwagi Inżyniera do Projektu Budowlanego odc. 2.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty mostowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

Odcinek 1:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Prowadzono analizy dotyczące odporności belek na uderzenie boczne.
 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Opracowywano rysunki konstrukcyjne podpór.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

Odcinek 2:

 • Prowadzono prace projektowe nad Projektem Budowlanym.
 • Prowadzono analizy dotyczące odporności belek na uderzenie boczne.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 

Prace projektowe i Roboty branżowe

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Miesięcznym Wykonawcy prace projektowe realizowano w następującym zakresie:

 

 

Branża elektroenergetyczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2.
 • Wprowadzono zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace nad projektem oświetlenia ulicy Węgierskiej w Gdyni.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad projektem oświetlenia skrzyżowania ulicy Rdestowej - Nowej Rdestowej - Krzemowej w Gdyni.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

Branża teletechniczna:

 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi na  powyższe uwagi.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (prowadzenie kanału technologicznego wzdłuż Trasy Chwaszczyńskiej i w okolicy węzła Gdynia Wielki Kack).
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

 

Branża sanitarna:

 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Wprowadzono zmiany na odcinku 1 wynikające ze spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Szemud i Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Szemudzie.
 • Złożono wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla odcinka 1.
 • Przygotowywano operat wodnoprawny dla odcinka 2 w celu złożenia Inżynierowi i Zamawiającemu do weryfikacji.
 • Przekazano operat wodnoprawny dla odcinka 2 Inżynierowi i Zamawiającemu do weryfikacji.
 • Wystąpiono w z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dla odc. 2.
 • Złożono projekt do Polskiej Spółki Gazownictwa, OPEC, ZDiZ Gdynia celem uzyskania uzgodnień trasowych dla odcinka 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego do Operatu Wodnoprawnego dla odcinka 2.
 • Wystąpiono do PEWIK Gdynia o uzgodnienie trasowe budowy i przebudowy sieci wodociągowych  i kanalizacji sanitarnej.
 • Analizowano uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla odcinka 1.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Wprowadzano poprawki po weryfikacji Inżyniera na odcinku 2, oraz opracowywano odpowiedzi na  powyższe uwagi.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

 

Branża geotechniczna:

 • Prowadzono prace nad aktualizacją zestawienia wzmocnień podłoża gruntowego dla odcinka 1 (lokalizacja, powierzchnia, miąższość, parametry gruntów i poziomy wody gruntowej).
 • Prowadzono prace nad zestawieniem wzmocnień podłoża gruntowego dla odcinka 2

(lokalizacja, powierzchnia, miąższość, parametry gruntów i poziomy wody gruntowej).

 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

 

Branża architektoniczna:

 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (rozbiórki budynków).
 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

 

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- prace zakończone, pomiary uzupełniające w zakresach dodatkowych

 1. PODGiK Kartuzy:

- prace zakończone

 1. PODGiK Gdynia:

- prace zakończone, pomiary uzupełniające w zakresach dodatkowych

 

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

Odcinek 1 :
- przyjęcie operatu podziałowego z obrębu Dobrzewino do zasobu w PODGiK,
- opracowywanie zestawień stanowiących załącznik do decyzji ZRiD
- prace zakończone

Odcinek 2 :
-  prace terenowe i kameralne

 

Geologia:

 • Opracowywano Dokumentację z Badań Podłoża Gruntowego dla odcinka 1 i 2 oraz Dokumentację Geologiczno-Inżynierską.
 • Opracowywano Dokumentację hydrologiczną dla odcinka 1 i 2.

 

Ochrona środowiska

 • Przygotowywano materiały w celu przekazania Projektu Budowlanego odcinka 1 do Inżyniera.
 • Prowadzono prace związane z usunięciem kolizji projektowanej zieleni z projektowanym uzbrojeniem na odcinku 1 i 2.
 • Wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 • Złożono wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla odcinka 1.
 • Przekazano Raport Oddziaływania na Środowisko wraz z odpowiedziami na uwagi Zamawiającego i Inżyniera.
 • Przekazano operat wodnoprawny dla odcinka 2 Inżynierowi i Zamawiającemu do weryfikacji.
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany dla odcinka 1 do Inżyniera i Zamawiającego celem zatwierdzenia.
 • Uwzględniano uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do Projektu zieleni dla odc. 2.
 • Uwzględniano uwagi Zamawiającego do analizy wielokryterialnej doboru zabezpieczeń przeciwhałasowych.
 • Uwzględniano uwagi zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko – wersja 2.
 • Przygotowywano materiały do ZRID dla odcinka 1.
 • Wystąpiono z wnioskiem o ZRID dla odc. 1.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl