Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 6

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.  Ustosunkowywano się do uwag IK i KP do odcinka 2.

Branża mostowa  - - prace zakończono. Oczekiwanie na badania podłoża pod obiektem WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud.  Na odcinku 2 wprowadzano uwag ZDiZ do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej. Przekazano poprawiony PW kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii do akceptacji ZDiZ. Przekazano uzupełniony projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej do uzgodnienia przez PEWiK – wersja papierowa. W toku jest uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) oraz PW sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Przekazano wyjaśnienia dotyczące rysunków zamiennych przebudowy sieci ciepłowniczej celem akceptacji przez IK. Przekazano wyjaśnienia dotyczące projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej zakres GDDKiA celem akceptacji przez IK.

Branża elektroenergetyczna  - na 1 odcinku trwało przygotowanie poprawionego projektu wykonawczego TOM IV/2c Oświetlenie drogowe - GDDKiA . Na odcinku  2 analizowano uwagi zgłoszonych do projektu wykonawczego TOM IV/2c Oświetlenie drogowe – UG Żukowo.

Branża teletechniczna – na obu odcinkach oczekiwano na zatwierdzenie koncepcji KSZR . Na odcinku 2  prowadzono prace nad projektem TOM V/3a Przebudowa sieci Tristar.

Branża melioracyjna  - oczekiwano na zatwierdzenie Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna  -  trwa bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywaną korespondencję ZDP. Wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania w biurze IK 

Branża architektoniczna  - uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad rewizją Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty – prace ziemne przy odhumusowaniu w drogi dojazdowej DD 3+830P (1+200-1+300).  Robiono nasyp w km TG (1+500 – 1+800), TG(6+440-6+560), TG (8+600 - 8+700), DL 4-6, DT4, DT3 oraz wykopy w km TG (2+700 - 2+900), TG (6+000 - 6+150), TG (8+300 - 8+400). Dodatkowo, w km TG (3+480 - 3+600) oraz DD_6+140P (0+000 - 0+150)  wykonywano wymianę gruntu. Wykonywano warstwę mrozoochronną w ciągu drogi  DD_9+430L (0+360 - 0+560). Na odcinku 2 -  prowadzono prace nad odhumusowaniem terenu  (Tr. Chwaszczyńska km 1+300 - 1+500, ZOT WKL5 i WKL3 (do km 0+600).  Robiono nasyp w km 3+000 - 4+000 P, 4+000 - 4+200 L  Trasy Chwaszczyńskiej.  Wykonywano prace powiązane z wymianą gruntu w km 1+515-1+590 oraz z zakończeniem zbiornika kompensacyjnego w km 1+500.  Na obiekcie WD-106 (km 321+127) kontynuowano wykonanie zjazdu. Kontynuowano prace przy  wycinkach drzew i krzewów (0+500, 1+600-1+722, 0+600 - 1+100) wraz z usuwaniem karpin (km 318-+700  - WS 104 Str L oraz w km 320+400- 321+700).   Kontynuowano prace przy przeszukaniach saperskich oraz prowadzono roboty przygotowawcze przy placu otaczarni.

Branża mostowa – wbijano pali podpory P3 oraz wykonywano  próbne obciążenie dynamiczne pali dla podpory P1 –P4 na obiekcie  ES-77 (km 5+080), na obiekcie WD-78 (6+148) wykonywano próbne obciążenie statyczne  pali dla podpory P2 wraz z kuciem głowic pali; Obiekt WD-82 (km 8+412) wykonywano wykopy.

Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie WD-101 (km km 4+501) wykonywano montaż zbrojenia fundamentu dla podpory P1, prace nad montażem zbrojenia filaru  dla podpory P2.

Obiekt WS-102 (km 320+425) - wiercenie pod ściągi spinające ścianki szczelne na podporach P1 i P2. Częściowo wykonano montaż kleszczy.

Obiekt WD-103 (km 320+671) kontynuowano prace nad wykopami pod platformy robocze.

Obiekt WS-104 (km 319+724 ZOT) trwało zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi - tymczasowe dla podpory P3 ZRP;  

obiekt WD-106  (km 321+127) trwały prace nad zbrojeniem fundamentu podpory P3 wraz z chudym betonem.

Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace przy kolizjach PW-1 (0+316), PW-8 (km 7+000),  PW-9 (8+301) oraz PW-2 (1+397). W km 12+696 usuwano kolizję z siecią gazową średniego ciśnienia PG-4.  Prowadzono pracę przy zbiornikach infiltracyjnych – ZR-2(1+700) oraz ZR-4 (4+500). Na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640).

Branż elektroenergetyczna – prowadzono prace przy kolizji 31nn, 34nn, oraz  1SN polegające na montażu linii kablowej. Na odcinku 2 prowadzono prace przy kolizji 56nn polegających na montaży rur osłonowych oraz linii kablowej.

Branż teletechniczna –na odcinku 2 prowadzono prace przy budowie studni kablowej SKO-2p.

Branża ogólnobudowlana – kontynuowano prace przy rozbiórce obiektów na obu odcinkach

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl