Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 10-2018

Prace projektowe i Roboty drogowe

 • Wprowadzano poprawkiw Projekcie Budowlanym, zgodnie z uwagami Inżyniera dla odc. 1.
 • Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace projektowe nad projektem budowlanym dla odcinka 2 (lokalizacja barier, wpustów ulicznych, przystanków autobusowych)
 • Prowadzono prace związane z Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem.
 • Prowadzono prace związane z Projektem Organizacji Ruchu dla odcinka 2 w celu przekazania go do zatwierdzenia.
 • Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.
 • Przekazano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem celem uzgodnienia.
 • Przekazano Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego .
 • Przekazano materiały do audytu BRD dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz nad materiałami do audytu BRD dla odcinka 1.
 • Przekazano materiały do audytu BRD dla odcinka 1.
 • Opracowywano linie rozgraniczające dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (linie rozgraniczające, ogrodzenia).
 • Przekazano materiały do ZUDP dla odcinka 1.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 Prace projektowe i Roboty mostowe

Odcinek 1:

 • Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.
 • prowadzono prace nad Projektem Budowlanym.

Odcinek 2:

 • prowadzono prace nad Projektem Budowlanym.
 • Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.
 • Przygotowywano wyciągi z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

 Prace projektowe i Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna i teletechniczna:

 • Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym dla odcinka 2.
 • Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (oświetlenie węzła Gdynia Wielki Kack; wystąpiono o uzgodnienia trasowe usunięcia kolizji sieci; kanał technologiczny wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej).

Branża sanitarna:

 • Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad uszczegółowianiem odcinka 2 - projektem budowlanym przebudowy i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej.
 • Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (wystąpiono o uzgodnienia trasowe przebudowywanych i budowanych sieci ciepłowniczych, przebudowywanych sieci wodociągowych i gazowych).

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.
 • Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym odcinka 2 (prowadzono analizy dotyczące szerokości cieków i średnicy przepustów).
 • Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.
 • Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (kanał melioracyjny pod trasą Chwaszczyńską).

Branża geotechniczna:

•    Prowadzono prace nad sposobem wzmocnienia podłoża gruntowego dla odcinka 1 i 2.

•    Prowadzono prace nad aktualizacją zestawienia wzmocnień podłoża gruntowego dla odcinka 1 (lokalizacja, powierzchnia, miąższość, parametry gruntów i poziomy wody gruntowej).

Branża architektoniczna:

•    Przygotowywano materiały do ZUDP dla odcinka 1.

•    Prowadzono prace nad Projektem Budowlanym dla odcinka 2.

•    Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

•    Prowadzono prace projektowe na odcinku 2 (rozbiórki budynków).

Geodezja:
Mapa syt.-wys. do celów projektowych, linie rozgraniczające i czasowego zajęcia

MDCP:

 1. PODGiK Wejherowo:

- uzupełniano uwagi w dokumentacji po kontroli – pozytywny wynik kontroli

- przygotowywano mapy do druku – dla skali 1:000

- zakończono prace, odebrano i przekazano zarejestrowane mapy

- zgłoszenie do PODGiK dodatkowych zakresów mapy-poszerzenia

- zakończone prace w pierwotnym zakresie MDCP

 1. PODGiK Kartuzy:

- odebrano oklauzulowane mapy – skala 1:500

- złożono wniosek o uwierzytelnienie map w skali 1:1000

- zakończono prace, mapy zarejestrowane w skali 1:500

- zakończono prace w pierwotnym zakresie MDCP

- przekazano MDCP Projektantowi

 1. PODGiK Gdynia:

- zatwierdzono dokumentację techniczną w PODGiK, wprowadzano do bazy w PODGiK

- zakończono prace, trwa oczekiwanie na wydanie map przez ośrodek

- złożono mapy do uwierzytelniania

- zakończono prace w pierwotnym zakresie MDCP

- przekazano MDCP Projektantowi

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb uzyskania ZRID:

 1. PODGiK Wejherowo:

- prace kameralne

- prace uzupełniające

 1. PODGiK Kartuzy:

- prace kameralne

- prace uzupełniające

 1. PODGiK Gdynia:

- prace kameralne

- prace uzupełniające

 • wstrzymano się z pracami na odcinkach, gdzie nie uzyskano akceptacji linii rozgraniczających ze strony Lasów Państwowych z uwagi na lokalizacje nasadzeń kompensacyjnych
 • prowadzono prace uzupełniające – które wynikają z przekazania linii rozgraniczających, która uległa zmianom oraz dodatkowej linii rozgraniczającej – dla innych dróg publicznych
 • Prowadzono prace kameralne – pod kątem złożenia dokumentacji do PODGiK

Geologia:

 • Prowadzono prace związane z badaniami geologicznymi.
 • Wykonano  835.3mb odwiertów i 389.2mb sondowań.

 Ochrona środowiska

•    Prowadzono prace nad ponownym raportem oddziaływania na środowisko.

•    Prowadzono prace projektowe związane z analizą klinów buczynowych dla odcinka 1.

•    Prowadzono prace projektowe związane z wycinką i nasadzeniami projektowanej zieleni dla odcinka 2.

•    Przekazano Projekt Budowlany dla odcinka 2 do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

•    Przekazano Raport Oddziaływania na Środowisko Zamawiającemu i Inżynierowi do weryfikacji.

•    Prowadzono prace związane z usunięciem kolizji projektowanej zieleni z projektowanym uzbrojeniem na odcinku 1 i 2.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl