Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 16

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Wprowadzano uwagi od Zamawiającego i Inżyniera do PW ekranów na odc.1 i 2
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA. Monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Przygotowywano projektu korekty odwodnienia obiektów MS-81 ES- 77.Na odcinku 2 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na zatwierdzenie przez Inżyniera i Zamawiającego Tomów IV/3a Zasilanie GDDKIA i IV/3b Zasilanie SZR. Na odcinku 2 trwało oczekiwanie na zatwierdzenie Tomów IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Zaopiniowano trasę przyłączy kablowych realizowanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie Energa Operator S.A.
Branża teletechniczna - na odcinku 2 wprowadzano zmiany do tomu V/3A Przebudowa sieci Tristar, w związku ze zmianami w tomie V/2 Budowa kanału technologicznego (wspólna trasa).
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - oczekiwano na akceptacje SST i projektu branży elektrycznej budynku toalet MOP.
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - wymiana gruntu w km 0+350; wykop w km 1+500, 3+800, 5+000; nasyp w km 4+300, 12+800 - 12+950, 13+640 - 13+670; podbudowa zasadnicza - km 5+300 - 5+700; 5+840 - 5+880; warstwa mrozoochronna - km 8+000 - 8+500; humusowanie skarp w km 9+000 - 10+000; WUP - w km 10+900 - 11+100, 12+300 12+550; układano warstwę wiążącą w km 11+700 - 12+300
- MOP - trwały pace ziemne na MOP strona Lewa (wykop oraz wymiana gruntu)
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - wykonywano nasyp na łącznicy W-WK_L7 (0+220-0+280), W-WK_L3 (1+300-1+600), W-WK_L1 (0+450-0+500); wbudowywano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm - W-WK_L3 (0+700-0+900), W-WK_L8 (0+030-0+206); wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 12 cm - W-WK_L3 (0+700-0+860), W-WK_L8 (0+030-0+206); układano warstwę wiążącą - km W-WK_L1 (0+575-0+500), W-WK_L3 (0+000-0+470), W-WK_L5 (0+130-0+300). Układano ścieki trójkątne w km W-WK_L8 (0+030-0+206) oraz W-WK_L3 (0+750-0+900)
- w. Chwaszczyno - wbudowywano podbudowę pomocniczą na łącznicy W_CH_L1 oraz podbudowę zasadniczą w km 1+200 - 1+400 (W _CH_L6)
- Trasa Chwaszczyńska - wykonywano nasyp w km 4+500-4+700 P; wykop - km 1+000 - 1+200; wbudowywano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm - 3+000-3+400 P; wbudowywano podbudowę z betonu asfaltowego gr. 16 w km 3+000-3+400 P oraz warstwę wiążącą w km 3+000-3+400 P oraz 3+440-4+080
- Trasa Kielnieńska - podbudowa z betonu C5/6 - km 0+510-0+620
- ul. Rdestowa - wykonywano nasyp w km 0+950 - 1+100 oraz wykop w km 3+000-3+200
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - wbudowywano warstwę mrozoochronną C1,5/2 gr. 30 cm w km DZ 2+260 TCH P; montowano obrzeża betonowe na drodze DZ 2+260 TCH P. W ciągu ul. Polna I wykonano podbudowę zasadniczą
- ZOT - wykonano podbudowę z kruszywa gr. 20 cm w km 0+000-0+200ZRP oraz 318+870-319+600 P; wykonywano ścieki trójkątne w km 0+000-0+400 ZRP.

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-70 (km 0+450) (ul.Klonowa, Szemud) - montaż dylatacji; izolacja gruba przyczółków
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - montaż dylatacji; izolacja gruba przyczółków
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie poprzecznic P1 P3; zbrojenie szalowanie skrzydła P1.1
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) -  izolacja gruba przyczółków
• MS-81 (km 7+792) (ok. ul.Jeziornej, Koleczkowo) - montaż łożysk
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino)- betonowanie fundamentu P2P
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - zbrojenie szalowanie korpusu P2P; betonowanie korpusu P2P; betonowanie skrzydła P1P
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - zbrojenie i betonowanie  fundamentu P3; zbrojenie szalowanie korpusu P1
• WD-92 (km 0+834 Tr.K.) - wykonanie betonu podkładowego pod mur oporowy MO-P1
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - zbrojenie szalowanie skrzydła P1L; wykonanie platformy pod ustrój nośny; rusztowanie ustroju nośnego JL
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - montaż łożysk
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - montaż wpustów i sączków
• WS-102 (km 320+425 ZOT) - betonowanie skrzydła P1 ZRL; sprężenie ustroju nośnego
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - zbrojenie kap chodnikowych
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - chudy beton pod płytę przejściową P1 ZRP; zbrojenie kap chodnikowych na WS-104 ZRP oraz WS-104 ZRL
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 prowadzono prace na sieci kanalizacji deszczowej KD-3 (km 3+322), 4A (km 3+337), S8 (km 8+000), KD14A (km 12+900) oraz na sieci wodociągowej PW-6 (km 3+763). Trwał montaż osadników wstępnych, kratek żeliwnych oraz pierścieni odciążających. Wykonano wyloty do zbiornika ZR-3. Na odcinku 2 kontynuowano prace na sieci kanalizacji sanitarnej PKS-1 (ul.Chwaszczyńska) oraz sieci wodociągowej PW-15 (ul.Nowowiczlińska). Prowadzono roboty na sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PG-13 (ul. Źródło Marii). Prowadzono roboty na sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Chwaszczyńskiej, ul.Starochwaszczyńska, w. Chwaszczyno oraz ZOT. Wykonano przyłącze do stacji paliw na ul.Krzemowej
Branża elektroenergetyczna - trwał montaż fundamentów na węźle Wielki Kack
Branża teletechniczna - trwała budowa kanalizacji Netia i ORANGE (ul. Nowowiczlińska - Chwaszczyńska). Na odcinku 1 trwała budowa kanału teletechnicznego (km 5+200 do 6+100)
Branża melioracyjna - wykonano wykop/umocnienia rowu w km 12+300
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl