Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 22

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa - prowadzono prace nad KNA. Przygotowywano odpowiedzi na uwagi do PW ekranów pochłaniających i dla odc.1 i 2.
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 monitowano w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia odcinek 1 przez GPK. Na odcinku 2 przygotowywano projekt  sięgaczy do podłączenia stacji benzynowej.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 2 trwały prace nad projektami wykonawczymi tom IV/3a, IV/3b oraz IV/3c. Oczekiwano na warunki przyłączeniowe z Energa Operator S.A.;
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad KNA.
Branża melioracyjna  -  prowadzono prace nad KNA.
Branża geotechniczna  - na bieżąco analizowano i odpowiadano na przekazywane pisma oraz ZDP.
Branża architektoniczna  - przygotowywano SST Budynku toalet MOP
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace nad KNA.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna - w km 0+350 trwała wymiana gruntu; nasyp w km 4+600; Podbudowa z betonu C5/6 - km 12+300 - 12+550. Układano warstwę mrozoochronną w km 3+150-3+250 oraz 11+480-11+700. Kontynuowano prace nad montażem barier w km 6+500 - 9+000
- MOP - trwały prace ziemne (MOP P - nasyp; MOP L - wykop)
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - na drodze DG4-8 układano warstwę mrozoochronną; wykonywano nasyp na drodze DD 0+950L oraz DL 4-1.
Odcinek 2:
- w. Gdynia Wielki Kack - na łącznicy W-WK_L7 - wykonywano podbudowa z betonu C5/6 gr. 15 cm (km 0+110-0+400);
- Trasa Chwaszczyńska - w km 3+800 - 3+950L kontynuowano prace ziemne (nasyp).
- Trasa Kielnieńska - wykonano podbudowę zasadniczą w km 0+180-0+620
- ul. Rdestowa - wykonywano wykop w km 2+900-3+300.
- drogi dojazdowe, poprzeczne i technologiczne - układano krawężniki betonowe 15x30 w ciągu ul.Rdestowa-Krzemowa.
- ZOT -  wykonywano humusowanie skarp w km 318+870-319+600 P oraz ZOT ZRP 0+000-0+300; układano WUP gr. 25 cm w km 319+250-319+600 L

Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
• WD-72 (km 1+374) (ul.Myśliwska, Szemud) - betonowanie podwalin P3; montaż desek gzymsowych; betonowanie dylatacji P3
• WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - zbrojenie skrzydła P3.2
• ES-77 (km 5+050) (ul.Kwiatowa, Kamień) - betonowanie podwaliny P1L P4L; izolacja MMA JL pod kap; izolacja bitumiczno-lateksowa P4
• WD-78 (km 6+148) (ul.Wczasowa, Koleczkowo) - betonowanie dylatacji; betonowanie kap chodnikowych
• WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - zasypki; zbrojenie ustroju nośnego
• MS-81 (km 7+792) (ok.ul.Jeziornej, Koleczkowo) - zasypki fundamentów P3 P4
• PP-84 (km 10+249) (km ok. ul.Wołoszyna, Bojano)- zasypka
• WS-87 (km 11+346) (ul.Rzemieślnicza, Dobrzewino) - zbrojenie ściany bocznej P2L, P1P
• PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - chudy beton pod podwaliny JL
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
• PZDs-90 (km 13+688) - betonowanie  skrzydła P2P; szalowanie zbrojenie skrzydła P2L; izolacja fundamentów
• WD-91 (km 0+144 Tr.Ch.) - zbrojenie szalowanie korpusu P3;
• WD-92 (km 0+144 Tr.K.) - betonowanie  muru MOP1 - etap I i II; wykonanie rusztowania pod szalunek ustroju nośnego
• WD-93 (km 1+287 Tr.K.) - betonowanie  skrzydła P1L; zbrojenie ustroju nośnego JL
• WD-94 (km 1+427 Tr.K.) - zasypki powyżej drenażu
• WD-95 (km 0+747 TR. Ch.) - zasypki do poziomu drenażu; betonowanie podwalin P1L P2L
• KD-99 (km 3+716 Tr.Ch.) - montaż prefabrykatów gzymsów; izolacja bitumiczno-lateksowa P1
• WD-100 (km 4_173 Tr.Ch.) -  izolacjonawierzchnia na kapach; próbne obciążenie obiektu
• WD-101 (km 4+500 Tr.Ch.) - izolacjonawierzchnia na kapach; próbne obciążenie obiektu
• WS-102 (km 320+425 ZOT ZRP) - montaż wpustów i sączków ZRP;zbrojenie stref zakotwienia kabli sprężających; zasypka P1 P3 ZPR
• WD-103 (km 320+671 ZOT) - izolacja płyt przejściowych P1 P4
• WS-104 (km 319+724 ZOT) - betonowanie płyty przejściowej P3 ZRP; izolacja płyt przejściowych P1 ZRP P3 ZRL
• WS-105 ZRP (km 320+769 ZOT)- zasypka przyczółków P1 P2 ZRP
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 1 trwały prace na sieci kanalizacji deszczowej KD15A (km 13+010), KD14a (km 12+900), KD-7 (km 7+790) oraz w rejonie MOP (S5a). Dodatkowo wykonywano wpusty i przykanaliki, montaż pierścieni odciążających i pokryw. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad siecią kanalizacji deszczowej kanał KD-56 (ZOT, rejon Tesco), KD-91 (ul. Polna) oraz kanał KD-76 (ul. Chwaszczyńska i ul. Starochwaszczyńska), KD-80 ( w rejonie ul.Żródlo Marii) oraz KD-55 (rejon ZOT); prace nad siecią wodociągową wykonano na ul. Chwaszczyńskiej (PW-15) i na ul.Rdestowej (W-1). Trwały prace na sieci kanalizacji sanitarnej KS-1(ul.Nowa Rdestowa) oraz nad siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-10 ( rejon WS-104)
Branża elektroenergetyczna - na odcinku 2 trwał montaż fundamentów trakcyjnych (ul. Rdestowa); na odcinku 1 trwała budowa przepustów oświetleniowych na MOP Południe
Branża teletechniczna - trwała przebudowa kabli światłowodowych Netia.
Branza ogólnobudowlana - wykonywano odtworzenie ściany budynku PKM.
Ekrany - na odcinku 1 wykonano fundamenty ekranów 11P, 16L oraz 13PP; na odcinku 2  trwał montaż słupów wraz z wykonaniem głowic na ekranach 25L, 33L oraz 30P

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl