Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 30

Branża drogowa:

 • Prowadzono prace związane z uszczegółowieniem Projektu Wykonawczego dla odcinka 2.
 • Prowadzono prace nad projektem ronda na skrzyżowaniu drogi DZ-4_3 (WD-75) z drogą powiatową 1405G.
 • Prowadzono prace nad koncepcją podłączenia węzła Chwaszczyno do drogi wojewódzkiej nr 218.
 • Przygotowywano materiały na styku ulicy Chwaszczyńskiej z ulicą Górniczą w celu uzgodnienia styku z miastem Gdynia.
 • Przygotowywano koncepcję podłączenia węzła Chwaszczyno z istniejącym układem drogowym.
 • Odniesiono się do uwag Zamawiającego i Inżyniera dla Odcinka 1. Trwa wprowadzanie korekt. Dla Odcinka 1 i 2 trwały prace nad opracowaniem przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Odc.1 i 2 – prace nad KEP.
 • Odc.2 – prace nad PW obiektów poza węzłem W. Kack.

Branża elektroenergetyczna:

Odcinek 1:

 • Otrzymano uwagi Inżyniera do tomu IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV. Projektant analizuje je celem zajęcia pisemnego stanowiska.
 • Otrzymano pismo od Inwestora o brak dodatkowych uwag do tomu IV/1 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV. Projektant analizuje poprzednio uzyskane uwagi celem zajęcia pisemnego stanowiska. Zorganizowano spotkanie w dn. 29.07.19 w sprawie omówienia uwag IK.

Odcinek 2:

 • Przygotowano tom (IV/1C) do weryfikacji przez Inżyniera
 • Prace nad projektem wykonawczym oświetlenia drogowego (tomy IV/2)
 • Prace nad projektem wykonawczym zasilania elektroenergetycznego (tomy IV/3)-
 • Otrzymano uwagi Inżyniera do tomów IV/4 Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z kablami trakcyjnymi, IV/5A Podstacja prostownikowa T1 i . IV/5A Podstacja prostownikowa T2. Projektant przeanalizował uwagi i zajął pisemnego stanowisko. Zorganizowano spotkanie w dn. 29.07.19 w sprawie omówienia uwag IK. Wykonanie przedmiaru robót.
 • Wprowadzenie uwag weryfikatora dot. TOM IV – Przebudowa trakcji trolejbusowej wraz z kablami trakcyjnymi.

Branża teletechniczna:

 • Uzyskano uzgodnienie PW tomu V/1A Multimedia;
 • Otrzymano uwagi do PW od operatora Vectra;

Branża sanitarna:

Odcinek 1:

 • Przekazano projekt budowy wodociągów na terenie MOP do IK.
 • Analiza i wprowadzanie uwag przekazanych przez Wykonawcę do projektu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie MOP.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez gestora - gminę Szemud do projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
 • Trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, wprowadzane są uwagi gestora sieci.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu kanalizacji deszczowej.

ODCINEK 2

 • Trwają prace nad projektem wykonawczym budowy sieci ciepłowniczej.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu przebudowy i budowy sieci wodociągowej w gminie Żukowo.
 • Wprowadzanie uwag przekazanych przez IK do projektu budowy i likwidacji sanitarnej w gminie Żukowo.

Branża melioracyjna - wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego dla odcinka 1 i 2.

Branża geotechniczna:

Odcinek 1:

 • Przygotowanie na roboczo materiałów dla wariantowej budowy nasypów (z gruntów spoistych stabilizowanych lub niespoistych zbrojonych)
 • Opracowywanie projektu wzmocnienia podłoża TOM10/2 (podwykonawca POAQUA)
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM10/3  (M. Blockus)

Odcinek 2:

 • Nanoszenie zmian w PW oraz przygotowywanie wersji dla IK
 • Opracowywanie projektu odwodnienia skarp wykopów TOM 10/2  (M. Blockus)

Branża architektoniczna - prowadzono prace nad uszczegółowieniem projektu wykonawczego budynku toalet w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej

Geodezja:

MDCP:

 • PODGiK Wejherowo – MDCP poszerzenia – dokumentacja w PODGiK,
 • PODGiK Kartuzy – prace zakończono
 • MODGiK Gdynia – prace zakończono

Dokumentacja formalno-prawna dla potrzeb ZRiD - prace zakończono

 

Geologia - prace zakończono

 

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska i branzy zieleni:

 • Odc. 1 i 2 przekazano projekt zieleni po uwzględnieniu uwag Wykonawcy do Inżyniera.
 • Prace projektowe zakończone.

Roboty budowlane wykonane w raportowanym okresie

 • Prowadzono inwentaryzacje budynków

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl