Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 50

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   - Prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.  Trwają prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2

Branża mostowa  - wprowadzanie na bieżąco uwag przekazywanych przez Strony.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwają prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud; uzyskano zatwierdzenie projektu wykonawczego budowy wodociągów na MOP przez IK. Na odcinku 2 w toku jest uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK., uzgodnienie projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Odbyło się spotkanie w PEWiK w sprawie uwag do sieci wodociągowej. Złożono poprawiony projekt do PEWiK. Trwa analiza i wprowadzanie uwag PEWIK do złożonych projektów przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  oraz analiza i wprowadzanie uwag OPEC do złożonych projektów, złożenie poprawionej dokumentacji.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 złożono PW oświetlenia drogowego do uzgodnienia przez UG Szemud.  Na odcinku 2 oczekiwanie na uzgodnienie PW oświetlenia Energa Oświetlenie; otrzymano uwagi Inżyniera do PW tomów IV/1A-C rew. 03 oraz informację o uzgodnieniu tomów IV/1D-F rev. 03), wprowadzenie uwag do dokumentacji i przygotowanie kolejnej rewizji projektów IV/1A-C

Branża teletechniczna – na odcinku 2 oczekiwano na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ

Branża melioracyjna  - wprowadzanie zasadnych uwag dla odcinka 1 i 2 po otrzymaniu uwag od Inżyniera

Branża geotechniczna  -  na oby odcinkach przygotowywano rewizję projektu (wersja 03) uwzględniającą zmianę wzmocnienia powierzchniowego na odcinkach wykopów w przypadku podłoża G4

Branża architektoniczna  - Uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - w toku weryfikacja projektu wykonawczego szaty roślinnej.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem  w ciągu TG (10+400 - 10+700), , ustawiono podbudowę zasadniczą - DD6+140P, DD_8+430L, DD 9+430L (0+000 - 0+125), warstwę ulepszonego podłoża - TG (6+460 - 6+560), DT-11 (10+470 - 10+600)  oraz podłoże pod konstrukcje – DD_8+450P. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów(TG (6+460 - 6+560), TG (7+400 - 7+500), TG (9+900 - 10+025), DG4_8 (0+450 -0+800)) ,wykopów (TG (4+620 - 4+760), TG (6+000 - 6+600), TG (8+300 - 8+450), TG (9+500 - 9+600), DD 3+830P, DD6+140P) oraz wymiany gruntu (TG (4+300 - 4+400), TG (6+700 - 6+800)). Trwały prace nad przygotowaniem podłoża pod nasyp (TG (10+300 - 10+700))

Na odcinku 2 -  kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów. W ciągu ZOT wykonywano wjazdy tymczasowe.  Na Trasie Chwaszczyńskiej  w km 1+550 trwały roboty przygotowawcze – wymiana gruntu.

 W km 0+725 oraz 1+350 – 1+500 TR. Chwaszczyńskiej robiono drogi technologiczne. W okolicach zbiornika kompensacyjnego (km 1+500) oraz w km 0+700 -1+100, km 3+000 - 4+200 prowadzono prace nad odhumusowaniem. Na ul. Chwaszczyńskiej  wykonywano frezowanie nawierzchni (km 2+800 - 4+400), robiono nasyp przeciążający (km 1+800) oraz przygotowywano plac składowy (km 1+770 – 1+840).

Branża mostowa - prowadzono prace związane z pracami ziemnymi ( wykopy pod fundamenty wraz z wymianą gruntu) na obiekcie WD-100 ( km 4+173) Na obiekcie mostowym WS-105 kontynuowano pogrążanie ścianek szczelnych tymczasowych.

Branża sanitarna – kontynuowano Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-9 (km 8+300), PW-8 (km 7+000) oraz  prace nad usunięciem kolizji z siecią kanalizacji sanitarnej PKS-2 (km 1+680 ZOT).

Branża elektroenergetyczna  - trwały prace nad kolizjami 20nn i 21nn (km 6+000).  Plac składowy w Bojanie został podłączony do linii SN stacji dla zasilania węzła betoniarskiego.

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli na kolizji T-11 (km 0+430) oraz T-11a RCI (km 0+212). Przy obiekcie WS-104 usuwano kolizję z kanalizacją ORANGE Nowowiczlińska.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych/biurowych  murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl