Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Tydzień 53

Opis wykonywanych Prac Projektowych
Branża drogowa -   Prowadzono prace nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2 oraz Projektem Organizacji Ruchu - trwa analiza uwag do projektu organizacji ruchu z wydziału Inwestycji miasta Gdynia. Trwały prace z KNA.
Branża mostowa  - prowadzenie prac nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie odpowiedzi na KNA;  trwa uzgadnianie projektu z producentem zestawu hydroforowego w zakresie Projektu wykonawczego stacji podnoszenia ciśnienia; Na odcinku 2 w trakcie postępowania w Wodach Polskich wniosek dot. operatu wodnoprawnego dla kanalizacji deszczowej w ul. Źródło Marii; Przygotowanie odpowiedzi na KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 oczekiwano na  zatwierdzenie Tomów IV/3b oraz IV/3a przez IK oraz Zamawiającego. Przekazano plany zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych. Na odcinku 2 trwało uzgadnianie lokalizacji złącz pomiarowych z firmami wykonującymi projekty dla Energa Operator S.A.; trwało dostosowywanie projektu zasilania urządzeń SZR do otrzymanej lokalizacji urządzeń SZR. Przekazano plany zagospodarowania terenu do podpisanych umów przyłączeniowych.
Branża teletechniczna – na obu odcinkach trwała analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego i IK do kanału technologicznego.
Branża melioracyjna  -  Prowadzenie prac nad KNA
Branża geotechniczna  -  bieżąca analiza i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwała weryfikacja WWiORB oraz PW MOP III Budynek toalet – branża elektryczna
Branża geodezyjna - prace zakończono.
Branża geologiczna – prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - trwa oczekiwanie na dane z Nadleśnictwa dotyczące zalesień na odcinku 1.

Opis wykonywanych Robót
W zakresie branży drogowej na odcinku 1 zostały wykonane następujące roboty:
- Trasa Główna (prace ziemne polegające umocnieniu rowów)
Branża mostowa – na odcinku 1 trwały prace przy następujących obiektach:
•WD-75 (km 3+441) (ul.Pod Lasem, Kamień) - trwało betonowanie przyczółka P3
•ES-77 (km 5+050) (ul. Kwiatowa, Kamień) – wykonano zbrojenie ustroju nośnego JL
•WS-80 (km 7+513) (ul.Jeziorna, Koleczkowo) - trwało zbrojenie deskowanie przyczółka P1L,zbrojenie deskowanie przyczółka P2L, izolacja cienkowarstwowa fundamentu P1P - piony
•MS-81 (km 7+792) (ok. ul. Jeziornej, Koleczkowo) – trwało zbrojenie ustroju nośnego JP
•PP-88 (km 12+610) (ul.Polna, Dobrzewino) - trwało zbrojenie fundamentu JP
Na 2 odcinku prowadzono prace na obiekcie:
•PZDs-90 (S6 km 13+688) -  trwało zbrojenie korpusu przyczółka P1P, P2L
•WD-92 (Tr.K km 0+834) – trwało zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka P5
•WD-93 (TR.K km 1+287) - zbrojenie i szalowanie fundamentu P1L
•WD-94 (Tr.K km 1+427) - montaż płytek wypełnienia między belkami, zbrojenie ustroju nośnego
•WD-95 (Tr. Ch km 0+747) – trwało zbrojenie i szalowanie poprzecznicy P2
•KD-99 (Tr. Ch km 3+716) - zbrojenie poprzecznic
•WS-101 (Tr. Ch km 4+500) - betonowanie kap chodnikowych
•WS-104 (km 319+724 ZOT) – wykonywano zasypki
Obiekty WD-90 - WD-95 znajdują się przy planowanym węźle Chwaszczyno. Wszystkie obiekty 100+ znajdują się przy istniejącej obwodnicy, KD-99 – kładka nad ul.Chwaszczyńską
Branża sanitarna – na odcinku 2 kontynuowano prace przy kolizji z siecią wodociągową   PW-15, PW-14 oraz PW-13 w rejonie ul.Chwaszczyńskiej oraz ul.Krzemowej. Prowadzono roboty na sieci
kanalizacji deszczowej (kanał KD-76, KD-88, KD-89) (ul.Górnicza, ul.Chwaszczyńska).
Branża elektroenergetyczna - trwał montaż słupów trakcyjnych na ul. Chwaszczyńskiej oraz ul.Nowowiczlinskiej
Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy.

 

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl