Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Sierpień 2020

 

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Trwało uaktualnianie Projektu Wykonawczego branży drogowej na odcinku 1 i 2 uwzględniając KSZR. Przekazano PW branży drogowej dla odcinka 1 i 2 w celu zatwierdzenia oraz prowadzono prace związane z KNA..
Branża mostowa  - prowadzono prace nad KNA
Branża sanitarna  - na odcinku 1 trwało przygotowanie stanowiska TGD w związku z brakiem uzgodnienia projektu stacji hydroforowej, opracowywanie koncepcji zmiany wykorzystania stacji hydroforowej na cele wyłącznie GDDKiA oraz prowadzono prace związane z KNA.
Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 przekazano TOM IV/2b w wersji papierowej do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego, na odcinku 2 wprowadzono uwagi IK i Zamawiającego do projektów oświetlenia oraz przekazano TOM IV/2c w wersji papierowej do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego. Na obu odcinkach prowadzono prace nad Koncepcją SZR.
Branża teletechniczna - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego oraz nad Koncepcją SZR.
Branża melioracyjna  - prowadzono prace nad KNA
Branża geotechniczna  -  na obu odcinkach prowadzono bieżącą analizę i odpowiedzi na przekazywane pisma oraz ZDP
Branża architektoniczna  - trwa prowadzenie prac nad KNA
Branża geodezyjna – prace zakończono
Branża geologiczna - prace zakończono.
Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzenie prac nad Projektem Wykonawczym

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża, kontynuowano roboty polegające odhumusowaniu. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów i wykopów oraz prowadzono prace nad odhumusowaniem, podbudową pomocniczą i układaniem warstwy ulepszonego podłoża.
Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów na obiektach WD-70, WD-72, PZGd-73, ES-77, WD-78, MS-81, WD-82, PP-84, PP-88 oraz WD-93, WD-94, WD-95, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105, WD-106.
Branża sanitarna – prowadzono Roboty dot. kanalizacji deszczowej S6 (km 5+060), S9 (km 10+000) i B10 (km 10+558) oraz prace związane z siecią gazową wysokiego ciśnienia PG-2 (km 11+851), umocnieniem ZR 11, siecią wodociągową PW-3 (km 3+467), PW-1 (km 0+316), PW-8 (km 7+009), PW-9 (km 8+301), PW-10 (km 10+303), PW-13 (km 12+685) oraz kanałami do zbiorników ZR6, ZR9, ZR10. Na odcinku drugim prowadzono prace nad siecią ciepłowniczą PSC-1 (ul. Chwaszczyńska rejon K616), PSC-1.1 (ul. Chwaszczyńska, rejon WS 102), PSC-4 (ul. Chwaszczyńska komora K619). Prowadzono również prace związane z siecią gazową niskiego i średniego ciśnienia PG-2, PG-5, PG-14. Wykonano prace nad siecią kanalizacji deszczowej w zakresie GDDKiA kanał: KD-1, KD-32, KD-43, KD-57, 65, KD-66, kanalizacji deszczowej w zakresie ZDiZ kanał KD-82, KD-76, KD-84 oraz prace nad siecią wodociągową PW-5, PW-15.
Branża elektroenergetyczna -  na odcinku 1 nie wykonywano prac w raportowanym okresie. Na odcinku 2 trwały prace polegające na układaniu kabli na kolizjach 38nn, 39nn, 40nn, 27SN, 23nn. Przełączono kolizję 44nn i 45nn. Budowano fundamenty trakcyjne na ul. Rdestowej i ul. Krzemowej oraz wykonywano montaż stacji 4ST przy ul. Starochwaszczyńskiej. W rejonie Wielki Kack wykonywano przepusty oświetleniowe.  
Branża teletechniczna - trwały prace związane z układaniem kanalizacji teletechnicznej w km 2+050 – 2+330, wykonywaniem przewiertu przez ul. Chwaszczyńską oraz budowa kanalizacji przy Chwaszyńskiej 130 w stronę ZOT.
Branża melioracyjna – na odcinku 1 wykonano prace związane  montażem przepusty w km 5+600 TG oraz przepusty DD_13_920L TK i przepust zjazd z DD_13+920L TK.
Branża ogólnobudowlana - kontynuowano prace związane z rozbiórką budynków dla odcinka 2 oraz kruszeniem materiałów z rozbiórki przy ul. Chwaszyńskiej 130.

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znaleźć w informacjach tygodniowych

Tydzień 35

Tydzień 34

Tydzień 33

Tydzień 32

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl