Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Postęp robót 12-2019

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2. Prowadzono prace związane z wprowadzaniem uwag do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2. Dodatkowo przekazano PW dla odcinka 1 w rev.01R do Inżyniera i Zamawiającego w celu zatwierdzenia.

Branża mostowa  - trwa wprowadzanie na bieżąco uwag przekazywanych przez Strony; prowadzenie prac nad Projektami Wykonawczymi rev.00R obiektów: PZDS-90, WD-92, WD-93, KD-99. Prowadzono prace nad projektem wykonawczym obiektu WD-91.

Branża sanitarna  - na odcinku 1 prowadzono prace nad projektem wykonawczym stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud. W toku akceptacja projektu wykonawczego budowy wodociągów na MOP przez IK. Przekazano wersję 00R do IK. Na odcinku 2 trwa uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK oraz projektów wykonawczych sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Złożono poprawiony projekt do PEWiK.  Trwa analiza i wprowadzanie uwag PEWIK do złożonych projektów przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Opracowywano szczegółowezestawienia materiałów na budowę pierwszego etapu sieci wodociągowej i przekazanie do uzgodnienia przez PEWiK. Analizowano i wprowadzano uwagi OPEC do złożonych projektów.

Branża elektroenergetyczna  - na odcinku 1 -  złożono PW oświetlenia drogowego do uzgodnienia przez UG Szemud; oczekiwano na uzgodnienie PW oświetlenia przez UG Szemud. Na odcinku 2 przygotowywano PW oświetlenia Energa Oświetlenie i złożenie do uzgodnienia,  otrzymanie uwag Inżyniera do PW tomów IV/1A-C rev. 02 (tomy IV/1D-F bez uwag), wprowadzenie uwag do dokumentacji i przygotowanie kolejnej rewizji projektów IV/1A-C. Trwało przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji przebudowy kolizji elektroenergetycznych (tomy IV/1A-F) i przekazanie ich do IK celem weryfikacji i zatwierdzenia.

Branża teletechniczna - na odcinku 1 prowadzono prace nad projektem kanału technologicznego. Na odcinku 2 wprowadzono uwagi Inżyniera do tomu V/ 1G (T-Mobile Polska S.A.)oraz Tom V/3A Przebudowa sieci Tristar, kontynuowano prace nad projektem kanału technologicznego. Oczekiwano na uzgodnienie tomu V/3A (Przebudowa sieci Tristar) przez ZDiZ

Branża melioracyjna  - w toku weryfikacja przez IK i KP Projektów Wykonawczych odcinka 1 i 2. Wprowadzanie uwag dla odcinka 1 Przygotowywano rewizję projektu (wersja 03) uwzględniającą zmianę wzmocnienia powierzchniowego na odcinkach wykopów w przypadku podłoża G4 i 2 po otrzymaniu uwag od Inżyniera.

Branża geotechniczna  -  na odcinku 1 przygotowywano stanowisko na uwagi zgłoszone przez weryfikatorów do STWIORB (ST D.02.01.01A/D/R) oraz przygotowano propozycje zmian zapisów i rozwiązań dotyczących wzmocnień podłoża (WUP) na odcinkach wykopów gdzie stwierdzone zostaną warunki o grupie nośności gorszej niż G4. Przygotowywano rewizję projektu (wersja 03) uwzględniającą zmianę wzmocnienia powierzchniowego na odcinkach wykopów w przypadku podłoża G4

Na odcinku 2 przygotowano propozycje zmian zapisów i rozwiązań dotyczących wzmocnień podłoża (WUP) na odcinkach wykopów gdzie stwierdzone zostaną warunki o grupie nośności gorszej niż G4 praz przygotowywano stanowisko na uwagi zgłoszone przez weryfikatorów do STWIORB (ST D.02.01.01A/D/R). Przygotowywano rewizję projektu (wersja 03) uwzględniającą zmianę wzmocnienia powierzchniowego na odcinkach wykopów w przypadku podłoża G4

Branża architektoniczna  - Uszczegółowienie PW budynku toalet.

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - przekazano tom IX/2 dla odcinka 1 i 2 do zatwierdzenia. Trwa weryfikacja Projektu Wykonawczego przez Inżyniera i Zamawiającego. Prowadzono prace związane z analizą uwag do Projektów Wykonawczych branży zieleni odcinka 1 i 2.

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano wycinkę drzew i krzewów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża; ustawiano warstwę mrozoochronną,  układano warstwę z przekruszu betonowego w ciągu drogi DT7. Na odcinku 2 - w rejonie węzła Chwaszczyno kontynuowano prace przygotowawcze; ustawiano oznakowania tymczasowe - pionowe i poziome; trwały prace nad przygotowaniem placu pod otaczarnie. Kontynuowano prace przy przeszukaniach  saperskich oraz wycince drzew i krzewów. W ciągu ZOT wstawiano oznakowanie poziome tymczasowe, wykonywano wjazdy tymczasowe. 

Branża mostowa - prowadzono prace związane z plantowaniem terenu pod platformy robocze na obiekcie ES-77, WD-88. Przy obiektach WD-100, WS-105 pogrążano w gruncie ścianek szczelnych traconych oraz tymczasowych. Trwały prace nad wykopami pod fundamenty, montaż zbrojenia oraz betonowanie fundamentów.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-9 w km 8+300 oraz  PW-8 (km 7+000). Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią kanalizacji sanitarnej PKS-2 oraz z siecią wodociągową PW-15.

Branża elektroenergetyczna -  robiono przewierty na kolizjach 20nn, 21nn (km 6+000 - 7+000).  Trwało podłączenie do linii SN stacji dla zasilania węzła betoniarskiego. Trwały roboty przygotowawcze na kolizji 4SN i 6SN pod przepięcie i badania kabli.

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad układaniem kabli i rur na kolizjach T-8 (km 6+800), T-11, T-2, T-3 oraz T-11a RCI.   Przy obiekcie WS-104 prace nad kolizją z kanalizacją ORANGE, T-MOBILE oraz NETIA.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych

Tydzień 52

Tydzień 51

Tydzień 50

Tydzień 49

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl