Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk
na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta

Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20/11/2018 r.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

817 110 153,92 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

984 169 193,39 zł

Marzec 2020

Opis wykonywanych Prac Projektowych

Branża drogowa -   prowadzono prace nad projektem organizacji ruchu oraz nad projektem ekranów na odcinku 1 i 2.

 

Branża mostowa  - prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym obiektu WD-91

Branża sanitarna  - na odcinku 1 przekazano projekt wykonawczy stacji podnoszenia ciśnienia dla gminy Szemud, Gaz WC przygotowanie obliczenie obciążenia przypadającego na 1 [mb] gazociągu DN 300 i 500 [mm]. Na odcinku 2 kontynuowano prace nad projektem wykonawczym likwidacji kolizji i budowy kanalizacji deszczowej. W toku uzgodnienie projektów wykonawczych kanalizacji sanitarnej (przebudowy i ulepszenia) i sieci wodociągowych (przebudowy i ulepszenia) z PEWiK. Opracowywano rozwiązania obejścia działki 638 w Gdyni. Złożono do OPEC projektu obejścia działki 638 w Gdyni do uzgodnienia. W toku uzgodnienie przez OPEC projektu komór.

 

Branża elektroenergetyczna  - prowadzono prace nad PW

Branża teletechniczna - prowadzono prace nad PW

Branża melioracyjna  - prace projektowa zakończono

Branża geotechniczna  -  trwa wprowadzanie zmian/uzupełnień do projektu w nawiązaniu do spotkania  w biurze IK oraz do polecenia IK nr 561 

Branża architektoniczna  - trwa weryfikacja PW przez Inżyniera i Zamawiającego. Prowadzono prace nad Projektem Wykonawczym w związku z wniesionymi uwagami IK. Przekazano PW rozbiórki budynku PKM do zatwierdzenia

 

Branża geodezyjna - prace zakończono.

Branża geologiczna - prace zakończono.

Ochrona środowiska i branża zieleni  - prowadzono prace związane z analizą i wprowadzaniem uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego odcinka 1 i 2.

 

Opis wykonywanych Robót

W zakresie branży drogowej na odcinku 1 prowadzono prace nad odhumusowaniem w ciągu Trasy Głównej oraz dróg dojazdowych, ustawiono podbudowę zasadniczą oraz warstwę ulepszonego podłoża. Wykonywano prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów; kontynuowano roboty polegające na  profilowaniu i zagęszczeniu podłoża; ustawiano warstwę mrozoochronną. Na odcinku 2 - trwały prace ziemne polegające na robieniu nasypów oraz wykopów.  W ciągu w. Chwaszczyno  wykonywano wjazdy tymczasowe. 

Branża mostowa - prowadzono prace związane ze zbrojeniem podpór, fundamentów, korpusów oraz betonowaniem fundamentów na obiektach PZGd-73, ES-77, WD-78, WD-82, KD-99, WD-100, WD-101, WS-102, WD-103, WS-104, WS-105 oraz WD-106.

Branża sanitarna - prowadzono Roboty dot. przebudowy sieci wodociągowej PW-1 (km 0+316),  PW-2 (km 1+397), PW-3 (km 3+467), PW-7 (km 5+182),  PW-9 w km 8+300 oraz  PW-8 (km 7+000).  Dodatkowo prowadzono roboty na sieci gazowej średniego ciśnienia w km 10. Na odcinku 2 prowadzono pracę nad kolizją z siecią wodociągową PW-1 (km 0+640), PW-7 (km 1+706) oraz PW-15 (km 4+300). Prowdzono roboty przy usunieciu kolizji z siecią ciepłowniczą PSC-1 i PSC-2.

Branża elektroenergetyczna -  wykonywano przepięcia na kolizji 12nn, 14nn, 22nn, 26nn, 31nn, 32nn,, 8aSN, 1WN,2WN.  ukladano kabel na kolizji 23nn, 35nn, 9SN, 10SN oraz 13SN.  Na odcinku 2 trwały prace polegające na ukłądaniu kabli na kolizji 2-5SN

Branża teletechniczna - trwały prace na kolizjami z kanalizacją Polkomtel, Orange, Netia i T-Mobile polegające na wykonaniu przewiertów i układaniu kanalizacji.

Branża ogólnobudowlana - kontynuacja rozbiórki obiektów mieszkalnych, murowanych.

Kontynuowano prace przy inwentaryzacji stanu zero dla odcinka 2, inwentaryzacji budynków przewidzianych do rozbiórki dla odcinka 1 i 2. Kontynuowano prace związane z osnową geodezyjną i z bieżącą obsługą budowy 

Szczegółowy opis wykonywanych Robót można znależć w informacjach tygodniowych

Tydzień 13

Tydzień 12

Tydzień 11

Tydzień 10

ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Gdańsku

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU
Egis Poland Sp. z o.o.
Warszawa

www.egis-poland.com

WYKONAWCA
Polaqua Sp. z o.o.
Piaseczno

polaqua.pl